Home    Search    Gallery    How-To    Books    Links    Workshops    About    Contact

Ritz Camera

adorama

I personally buy from Ritz, Adorama and Amazon. I can't vouch for any other ads.

 

FOTOGRAFÇILI?IN YED? KATI

(The 7 Levels of Photographers - in Turkish!)

© 2006 KenRockwell.com

Please help KenRockwell..com

Also in  English   French   Italian   German   Spanish
Dutch   Portuguese   Czech   Polish   Russian
Hungarian   Ukrainian   Turkish   Thai   Chinese

FOTOGRAFÇILI?IN YED? KATI

Sanatç?: En Üst Kat 7 ( Cennet)

Bu en üst seviyedir.

Bir sanatç? hayalgücünü "fotograf" denen elle tutulur halde zaptedendir. Gerçek veya hayali bir yerin veya kişini ruhunu bu fotografla yakalar, bakanlarda da bundan hoşlan?r.

Bir sanatç? kulland??? aletlere tamamen hakimdir. Sanat?n? yarat?rken, sanatç?n?n ruhu yakalamaya çal?şt?? şey u?runa bedeninden s?yr?l?r. Yaratmazken aletlerini ö?renip tecrübe eder, ama yarat?rken, fotograf makinas? akl?n?n bir uzant?s? oluverir. Fotograflar?n? üretirken, zaten ustas? oldu?u için hiçbir teknik konuyu bilinçli olarak düşünme gere?i duymaz bile.

Olay? müzi?e benzetirsek, müzisyen akor basarak al?şt?rma yapabilir, ama müzik yaparken, parmaklar? akl?na bile gelmez, çünkü o an?n coşkusu içinde kaybolup gitmiştir ruhu.

Nas?l baz? profesyonel sörfçülerin bir düzine sörfü veya gitaristlerin 23 tane gitar? varsa, bir sanatç?n?n da herbiri farkl? yerlerde kullan?lan birdolu makinas? olabilir.

Yine ayn? şekilde, baz? sanatç?lar?n da sadece bir tanecik makinas? olabilir, hatta baz?lar?n?n hiç makinas? olmayabilir. Sanatç?lar bazen komik giyinirler ve geç kalkmaya meyillidirler. Genellikle güzel kad?nlar?n fotograf?n? çekmeyi tercih ederler ve bundan da gurur duyarlar.

Hiçkimse onlar?n eserlerini göremez, çünkü bir kendi kendilerini tatmin etmek gibi rezil bir yetenekleri vard?r ve maalesef kendi harika eserlerini pek takdir etmezler. Üzücü bir açmaz sonucu eserlerini başkalar?na gösterenler "Fahişe" seviyesine düşecekleri için, gerçek bir sanatç?n?n işini görmeniz asla mümkün de?ildir, gördü?ünüz şey art?k bir fahişenin eseridir. ?yi sanatç?lar ço?unlukla tan?mad?klar? kimselere eserlerini gösteremeyecek kadar utangaçt?rlar, çünkü gösterdik bizzat kendi ruhlar?, iç dünyalar?d?r.

Sanatç?, i?ne deli?inden tutunda, kullan-atlara, 8x10lara kadar her çeşit makinayla çal?ş?r. ?stediklerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydu?u herşeyi kullanabilir.

Fahişe: Kat 6

Fahişe, sanat? için ruhunu para ve uyuşturucu karş?l??? satan sanatç?d?r.

Kendini bu seviyeye indirerek ufkunu da daraltm?şt?r.

Niye ? Çünkü kişi kendine yemek ve bar?nma sa?lamak için ruhunu satmak zorunda kald???nda, bir daha gidişat?n? de?iştiremez, yani yeni şeyler denemeye çal?şmaz.

Y?llar sonra bir fahişe kendini geçindirecek düzeye varsa bile yine de yeni şeyler denemeye aç?k olmayacakt?r, çünkü hala paraya ihtiyac? olacakt?r.

Destekçisi olan sanatç?lar ( yani bir galeri veya başka bir sanatç? taraf?ndan desteklenenler, aynen fuhuş sektöründe pezevenklerin yapt??? gibi), tarzlar?n? de?iştirirlerse bu destekçilerini kaybedebilirler. Anlayaca??n?z, para karş?l??? üretilen sanat nadiren gelişir veya özgünleşir.

Satan tarz, fahişenin müşterisinin ve pezevenginin (destekçisinin) istedi?idir. Barnbaum's sanat üzerine yazd??? kitaba bir bak?n. Başar?l? bir fahişenin kabul görmüş bir tarz? varken yenisine geçmesi ola?anüstü zordur.

Bu yaz?da kategori 10'daki fahişe s?n?f? hakk?nda daha fazla malumat var.

Amatör: Kat 5

Gelirinin yar?s?ndan daha az?n? fotografç?l?ktan kazanan amatördür. Bu durumun fotograflar?n?n kalitesiyle ilgisi yoktur.

Fotograf çekmek bu kişinin aşk?d?r. Ar? ruhlu iyi amatör aradaki katlar? aş?p do?rudan sanatç? kat?na erebilir.

Haftasonlar? ek iş olarak dü?ün dernek fotograf? çekseler de amatör kabul edilirler, çünkü çektiklerin fotograf?n paras?n? al?yorlard?r sadece. çekilen resimlerin karş?l???nda nas?l çok para kazanabildiklerini buradan okuyabilirsiniz.

Daha iyi makinayla daha iyi çekebilece?ini düşünen amatörler en alt seviyeye, Ölçümbatör seviyesine düşme tehlikesiyle karş?karş?yad?rlar. Pek çok amatör makina üreticilerinin "iyi görüntü için iyi kameraya ihtiyaç vard?r" sözüne kanm?şt?r. Bu sanat? zehirleyen bir saplant?d?r.

Güzel resim çekme u?runa kendini kaybeden amatör çoktan ayd?nlanma yoluna girmiştir.

Amatör olmak iyidir, çünkü bu seviyeden sanatç? kat?na yükselmek kolayd?r.

Amatörler neredeyse hep Canon SLR kullan?r.

Hat?ra fotografç?lar?: Kat 4

Bu benim annem ve dünya nüfusunu ço?unlu?u bu gruba dahildir. Bu insanlar hat?ra isterler, fotograf veya fotograf makinas? onlar için önemsizdir.

Grafiker olan veya resim bilgisi olan hat?ra fotografç?lar? s?k s?k herkesin hoşlanaca?? harika görüntüler yakalarlar. Asl?nda bu hat?ra fotografç?lar? sanatç?lard?r da fark?nda bile de?illerdir. Gerçek sanatç? oldu?unu sanan sanatç?lardan daha iyi giyinirler.

?nan?nki fotograf? çeken fotografç?d?r, makina de?il.

Hat?ra fotografç?lar? bas-çek veya kullan-at tarz? makinalar kullan?r, bu makinalar başka herkesin kulland??? Leicalar?n,Nikonlar?n, Canonlar?n ve Contaxlar?n verdi?i ayn? mükemmel sonuclar? verir.

Profesyonel: Kat 3

Geçimini tamamen %100 fotograf satarak sa?layanlar profesyoneldir.

Profesyoneller geçinmek için sanat yapmazlar, sadece ticari görüntü üretirler. Ço?u profesyonel alet edevat?n? yeterince tan?r ve gayet iyi görütüler yakalayabilir, fakat işin içine hayalgücünü katabilir de katamayabilir de.

Profesyoneller harika resimler çekemez diye birşey yok tabiiki, ama bunu boş zamanlar?nda yaparlar.

Profesyoneller, tamir ettirdikleri zamanlar d?ş?nda makinalar?n? pek kafaya takmazlar. Zamanlar?n?n ço?unu iş arayarak ve başka fotografç?lar?n piyasay? nas?l düşürdü?ünden yak?narak geçirirler.

Profesyoneller bir ayda filme ve banyoya, bir y?lda makina ve ekipmana verdikleriden daha fazla para hacarlar.

Profesyonel do?a faotografç?s? diye birşey yoktur. Ya mesaili işleri vard?r, yada kar?lar?n?n paras?yla geçinirler.

Profesyoneller Nikon SLR, orta format Mamiya ve Calumet 4x5" kullan?r. Ciddi amatörler gibi pahal? donan?ma verecek paralar? yoktur.

Ticari fotograf müşterisi de?ilseniz veya böyle bir ahbab?n?z yoksa hiçbir profesyonel fotografç?y? tan?mazs?n?z. Makina reklamlar?nda gördü?ünüz bilmemne makinay? kulland???n? söyleyenler ise konu mankeninden başka birşey de?ildir.

Profesyonellerin web siteleri yoktur ve sa?a sola teknik makaleler yazmazlar. Bu insanlar?n ço?unlu?u amatördür.

Zengin Amatör: Kat 2

Bunlar, bolca paralar? olmas? nedeniyle, ifade özgürlüklerini engelleyecek kadar çok alet edevata sahip olanlard?r. Genellikle erkektirler, ço?unlu?u emekli veya ileri yaşl?d?r.

Zengin amatörler Leica, Contax, Alpa, Hasselblad ve Linhof 4x5 kullan?r. Bunlar üstün makinalard?r ama Zenit, Pentax, Bronica ve Tachihara ile ayn? neticeyi verirler.

Günümüzde ço?u Canon 1Ds-Mk IIs, 5Ds veya Nikon D2X kullan?yor.

S?rf fiyat? 5000 USD oldu?u için 2000 y?l?nda gazeteciler için tasarlanm?ş 2.7 Mplik Nikon D1 gibi ilk DSLRlar? sat?n alanlar da bu enayilerden başkas? de?ildir. Bu makinalar, hat?ra fotografç?lar?n?n kulland?klar?ndan daha kötü sonuç verirler, zira makinan?n pahal? olmas? onu daha iyi yapmaz.

Alt düzeydeki zengin amatör, fakir insanlar?n bulan?k siyah beyaz resimlerini çekmeyi sanat zanneder.

Zengin amatörlerin bir k?sm? alet edevat? fazlaca kafaya taktiklar? için en dip ruhani seviyeye kolayca düşüverirler. Geri kalanlar? ise ellerindekinin en iyisi oldu?undan iyice emin olduklar? için, art?k adam gibi sanat yapma işine koyulabilirler. Gariptir, zengin amatörlerden s?radan iş ç?kmaz pek. Ya çok iyi iş ç?kar?lar yada çok kötü.

Donan?m Ölçümbatörü: En Alt Kat 1 (Cehennem)

Bu heriflerin ( "herif" diyorum, çünkü hepsi erkektir ) fotografç?l?kla falan alakalar? yoktur, zira ruhsuzdurlar. Ruhlar? olmad??? içinde hayalgüçlerini ve duygular?n? ifade edemezler. Ve bu sebeptendir ki çektikleri resimler berbatt?r, tabii tenezzül edip çekmişlerse,.

Bunlarda analiz etme felci vard?r, o yüzden hiçbir halt? beceremezler.

Bir test görüntüsünü mikroskopla analiz etmenin, günbat?m?nda güzel bir a?ac?n fotograf?n? çekmekle ne alakas? var? Alakas? yok tabiiki. Daha kötüsü testlere harcanan zaman, fotografç?l?kta işe yarar şeyleri ö?renmeye, hatta bilfiil fotograf çekmeye harcanmayan zaman anlam?na geliyor. Sadece aletinizin neyi yap?p neyi yapamayaca??n? görecek kadar tecrübe edin aleti, sonra gidin harbi harbi fotograf çekin.

Bunlar fotografç?l?kla de?il, do?rudan fotografç?l?k donan?m?yla ilgilenirler. Engel olmazsan?z saatlerce kafan?z? şişirirler. Fakat, çektikleri fotograflar? görmek isterseniz ya balonlar? söner yada alet edevatlar?n? görmek istedi?inizi düşünürler. Buradan neden makinan?n farketmeyece?ini okuyabilirsiniz.

Görünürde ço?u mühendislik, bilgisayar ve bilim gibi teknik mesleklere mensuptur. Herşeye say?sal de?erlendirme yapmakla o kadar meşguldürler ki makinalar?n veya test şablonlar?n?n, bir görüntünün ruhuyla zerrece alakas? olmad???n? unuturlar. Kamera performans?n? ölçmeyi kafaya öyle çok takarlarki, biz onlara "ölçümbatör" deriz. Maalesef pekço?u kamera performans? ile ilgli bilgi bulabilmek için www.kenrockwell.com sitesinde dolan?p durur.

Ço?u audio ekipman. bilgisayar ve otomobil ile de ilgilenir. Aynen fotograf makinelerinde oldu?u gibi, do?rudan bu oyuncaklarin kendisinden hoşlan?rlar. Olmaz ya, olursa da pek nadiren esas yap?l?ş amac?na hizmet etmesi için kullan?rlar bu oyuncaklar? . Gençleri bilgisayarda ya oyun oynarlar ya chat yaparlar ya da webde gezinirler. Yaşl?lar? "fotograf makinas?" derneklerine üye olurlar ( "fotografç?l?k" derneklerine üye olmak iyidir, "fotograf makinas?" veya sanat? ölçüp biçmeye çal?şan başka herhangi bir derne?e üye olmak de?il, zira sanat say?larla ölçülemez). Ayn? şekilde, bu kişiler o aletlerle de kaydade?er hiçbir halt yapmazlar, ama emin olun sat?nalmaya, bulundurmaya veya hak?nda konuşmaya bay?l?rlar. Bunlar?n ilgilenmedi?i tek donan?m asl?nda en çok işlerine yarayacak olan?d?r: Iş?kland?rma.

Portfolyosunda yeterince fotograf olan donan?m ölçümbatörü de?ildir. Adam gibi fotograf?ndan daha çok makinas? olanlara dikkat, ölçümbatör olabilirler. Web sitelerinde fotograftan çok teknik makalesi olanlar ise muhtemelen ölçümbatördür.

Hiç bir şekilde onlarla işiniz olmas?n, onlarla konuşmay?n, web sitelerine girmeyin ve de özellikle fotografç?l?kla ilgili tavsiyelerini istemeyin. Başta masum bilgi kaynaklar? gibi görünebilirler, fakat fazla yaklaş?rsan?z onlar?n o hasta o cans?z ruhlar? sizinkini de kendi cehennemlerinin dibine çeker, sonra ruhunuz lensinizin ne kadar keskin oldu?una dair bir tak?nt?yla sonsuza kadar bata?a saplan?p kalabilir. Birkere böyle birşeyi kafaya takt?n?z m? bir daha asla tu?la duvarlardan ve test şablonlar?ndan başka hiçbirşeyin fotograf?n? çekmeye muvaffak olamazs?n?z.

Bu kişileri tan?mak kolayd?r. Buraya kadar gelip bu yaz?y? okuduysan?z zaten onlar?n web sitelerine de girmişsinizdir muhtemelen. Sitelerinde aletlerle ilgili bir sürü bilgi vard?r hep, ama pek az gerçek fotograf. Bir sitede hayranl?k uyand?ran fotograflar yoksa, oradan ald???n?z bilgiden şüphe edin.

Başkalar? bu tipleri başka kelimelerle ifade ediyor. Bu makale başka bir aç?dan incelemiş.

Bunlar yüzünden ekipmanlar?m?n resimlerini web sitemdem kald?rmak zorunda kald?m çünkü bunlar eserlerime bakt?klar? zamandan çok daha fazlas?n? alet edevat?ma bakarak harc?yorlard?. Paras?n? ödedi?im internet ba?lant?m?, bu sitenin bütün anafikrini teşkil eden fotograf galerim yerine lenslerime bakarak yiyip tüketiyorlard? bu salaklar. Bundan dolay?d?r ki bu sitede böyle sayfalar sar?d?r, z?mb?rt?lar?n ayr?nt?lar?n? inceleyerek bir sürü zaman harcarken gözleri iyice yorulsun diye.

Bu site kanal?yla teknik ve ekipman hakk?nda sorular postalayan pekçok kişi bu ayd?nlanmam?ş en alt grubun mensubudur. Hangi seviyede oldu?unu kafaya takanlar?n neredeyse hepsi bu en alt seviyeye dahildir. Bunlar?n ço?u, adam gibi fotograf çekeceklerine, habire internette dolaş?p, teknik sitelere ve Photo.net, www.dpreview.com ve photocritique.net gibi chat odalar?na saatlerini harcayarak katk?da bulunurlar.

Buradaki elemanlar o kadar kötü de?iller ve buradaki Leicac?lar?n ço?u da sadece ekipman kolleksiyoncular?.

Home     Gallery     How-to     Links    Workshops     About     Contact